Disclaimer: This home page is my personal home page, financed by me and controlled by me.  

Legend: He who is silent and bows his head dies every time he does so. He who speaks aloud and walks with his head held high dies only once.” Giovanni Falcone

Free University of Scania

 

Sustainable and responsible Academic Freedom

The Engaged Collegium Model, previsously the Kristianstad Model

Togetherness

 

 

 

 

doncollin.weebly.com

  Hemsida för

Home page for

Sven-Olof

Yrjö Collin 

Professor i företagsekonomi med inriktning på företagsstyrning

 

Professor of Business Administration with emphasis on Corporate Governance

 

Mobile

+46 (0) 708 204 777

E-post

Svencollin@yahoo.com

 

 

 

Undervisning

Jag undervisar i företagsstrategi, ekonomistyrning, redovisning, företagsstyrning, metod samt handleder kandidat, master, magister, licentiat och doktorsavhandlingar

Teaching

I teach Business Policy, Management control, Accounting, Corporate Governance, Methodology, and I supervise bachelor, master, magister, licentiate and doctoral theses.

Forskning

Min huvudsakliga inriktning är företagsstyrning, benämnt "Corporate Governance", vilket är de mekanismer som konstituerar företaget. För tillfället är jag engagerad inom följande projekt:

# Plikt

# Företagsstyrning i familjeföretag

# Ridskolans styrning och utveckling

# Företagsgrupper

# Urval av företagschefer

# Frivilligarbete i kommuner

# Ägarstrategier i kommunala aktiebolag

# Redovisningsval

# Gender i revisionsprofessionen

Research

My focus is on corporate governance, defined as those mechanisms that govern the firm. At the moment I am engaged in the following projects:

# Duty

# Corporate governance in family firms

# Corporate governance and business development in riding schools

# Business Groups

# Selection of top managers

# Voluntary labour in municipalities

# Governance strategies in municipal corporations

# Accounting choice

# Gender in the auditing profession

Institutionsarbete

 

Departmental work

Praxis

Min praktiska insats inskränker sig till debattartiklar och offentliga framträdanden.

Praxis

My engagement in praxis is limited to debate through articles and public appearances.

Personliga sidor, där jag tar mig mer politiska friheter och ibland utan självklar relation till mitt yrke och arbetsgivare, men däremot till min profession och dess plikt att granska och fritt tala. Eller bara min mänskliga plikt. Personal pages, where I make statements that maybe is of less immediate relevance for my occupation and employer, but of concern for my profession and its duty to examine and to speak freely. Or only of my human duty. 

CV

En sammanställning av mina professionella insatser.        

CV

A list of my professional achievements.