Disclaimer: This home page is my personal home page, financed by me and controlled by me.  

Legend: He who is silent and bows his head dies every time he does so. He who speaks aloud and walks with his head held high dies only once.” Giovanni Falcone

The Kristianstad Model

Togetherness

 

GRANDE FINALE

 

A teachers pride

 

Only bragging

 

doncollin.weebly.com

  Hemsida för

Home page for

Sven-Olof

Yrjö Collin 

Professor i företagsekonomi med inriktning på bolagsstyrning

Högskolan Kristianstad

och Professor i företagsekonomi med inriktning på bolagstsyrning och redovisning

Linnéuniversitet

Professor of Business Administration with emphasis on Corporate Governance

Kristianstad University

Professor of Business Administration

with emphasis on Corporate Governance and Accounting

Linnæus University

Office,

Mobile

+46 (0) 44 250 3119

+46 44 701 68 470 (almost always in use)

E-post

Sven-Olof.Collin@hkr.se

 

 

Undervisning

Jag undervisar i företagsstrategi, ekonomistyrning, redovisning, företagsstyrning, metod samt handleder kandidat, master, magister, licentiat och doktorsavhandlingar

Teaching

I am teaching Business Policy, Management control, Accounting, Corporate Governance, Methodology, and I am engaged as a supervisor for candidate, master, magister, licentiate and doctoral theses.

Forskning

Min huvudsakliga inriktning är företagsstyrning, benämnt "Corporate Governance", vilket är de mekanismer som konstituerar företaget. För tillfället är jag engagerad inom följande projekt:

# Plikt

# Företagsstyrning i familjeföretag

# Ridskolans styrning och utveckling

# Företagsgrupper

# Urval av företagschefer

# Frivilligarbete i kommuner

# Ägarstrategier i kommunala aktiebolag

# Redovisningsval

# Gender i revisionsprofessionen

Research

My focus is on corporate governance, defined as those mechanisms that govern the firm. At the moment I am engaged in the following projects:

# Duty

# Corporate governance in family firms

# Corporate governance and business development in riding schools

# Business Groups

# Selection of top managers

# Voluntary labour in municipalities

# Governance strategies in municipal corporations

# Accounting choice

# Gender in the auditing profession

 

Institutionsarbete

Ansvar för utveckling av en samverkansplattform, där institutionens forskning och utbildning skall utvecklas genom att utföra forskning i samverkan med samhället, där samhällets praktiska problem utgör utgångspunkten. 

Utveckling av internationella relationer, speciellt mot öst-Europa

Departmental work

Responsible for development of cooperative research where the research and the education at the department will be developed through research performed in cooperation with society, with societal practical problems as starting point. 

Development of international relationships, especially towards East Europe. 

Praxis

Min praktiska insats inskränker sig till debattartiklar och offentliga framträdanden.

Praxis

My engagement in praxis is limited to debate through articles and public appearances.

Personliga sidor, där jag tar mig mer politiska friheter och ibland utan självklar relation till mitt yrke och arbetsgivare, men däremot till min profession och dess plikt att granska och fritt tala. Eller bara min mänskliga plikt. Personal pages, where I make statements that maybe is of less immediate relevance for my occupation and employer, but of concern for my profession and its duty to examine and to speak freely. Or only of my human duty. 

CV

En sammanställning av mina professionella insatser.        

CV

A list of my professional achievements.