Den Svenska Ridskolans Styrning och Utveckling

(If you move down in this document, you will find some links to our papers. Most of them are written in English. This page is in Swedish since it is intended for Swedish riding school managers)

Hur styrs ridskolor, bl a beroende på deras olika juridiska form, och hur utvecklas de? Dessa är de två övergripande frågor som vi behandlat i vårt forskningsprojekt, där vi (Sven-Olof Collin och Elin Smith) undersökt ridskolan, hur den styrs och vilka förutsättningar som finns för dess utveckling.Ridskolan är ett fenomen med mycket stor betydelse. Den utgör basen i den näst största ungdomssporten, ridsporten. Ridskolan utgör dagligen en mötesplats för en mycket stor andel av Sveriges ungdomar. Bland rullebörar och hästar formas en framväxande generation, där föds förhoppningar och där sväljs besvikelser. Där hanteras också en stor del av det svenska häst och ponny-beståndet.Vår forskning var blott inriktad på en liten del av ridskolan och dess verksamhet. Vi undersökte hur den styrdes, t ex hur den styrdes genom sina medlemmar om det är en förening, eller genom dess ägare, om det är ett privat företag. Vi undersökte hur ridskolan utvecklats, t ex hur många olika former av aktiviteter den erbjuder, vilken inriktning den har o s v. I grunden tror vi att en förutsättning för en positiv utveckling av en ridskola är dess styrning och hur den utformas.Projektet var oberoende, d v s det fanns ingen beställare av forskningen, annat än vårt praktiska intresse i att hjälpa den verksamhet som ligger oss varmast om hjärtat, med den kunskap som vi besitter. I projektet arbetadeElin Smith halvtid som assistent i projektet, finansierad genom Riksbankens Jubileumsfond. Tidigare var hon finansierad av KK-stiftelsen (Stiftelsen för Kunskap och Kompetensutveckling). Sven-Olof Collin bedrev forskningen delvis den fria forskningstid han hade som docent vid Institutionen för Ekonomi och delvis genom anslaget från Riksbankens Jubileumsfond.Forskningen syftade ytterst till att möjliggöra för de svenska ridskolorna att reflektera över sin verksamhet och eventuellt att förändra/förbättra den. Därför planerade vi en avslutande popularisering av vår forskning, sedan forskningen genomförts. Under tiden utformades och avrapporterades forskningen i det akademiska formatet, d v s med tyngdpunkt på teori och metod, och författat på engelska. Våra rapporter som finns nedan kan därför uppfattas som tunglästa för de som inte till skrå och väsen är forskare inom företagsekonomi.

Projektets främsta avrapportering är Elin Smiths doktorsavhandling: Corporate governance and entrepreneurship at the organisational level in a frame of property rights:

Vi har genomfört två smärre fallstudier av två ridskolor (varav en finns dokumenterad och på svenska tillgänglig här), vilka gav grund för en enkät som vi skickade ut år 2003. Tyvärr visade det sig att de flesta ridskolor inte kände det engagemang för vår forskning som den omfattande enkäten krävde. Av ca 500 ridskolor fick vi svar från något fler än 10%. Vi tror, och hoppas, att engagemanget finns, men att vår enkät var alltför omfattande.Vi har presenterat vår grundläggande teori i en uppsats med titeln ’Disciplining and enabling action: Corporate governance influencing corporate entrepreneurship’. Den har presenterats på världens största företagsekonomiska konferens, Academy of Management, som avhölls i Seattle i augusti 2003. Den finns tillgänglig i lätt omarbetad form i vår Working Paper Serie.Vi har presenterat första analys av en av de studerade ridskolorna i en uppsats med titeln: ’Corporate governance and corporate entrepreneurship in public associations: The case of a public riding school’. Den presenterades på den 9:e konferensen för Offentliga-Privata Partnerskap i Katowice i juni 2003, och ingår i publikationen: Public and Private Sector Partnerships: Sustainable success, (eds) Montanheiro, L., Kuznik, F. & Ochojski, A., Sheffield Hallam University: Sheffield, pp 201 - 216.Den andra analysen, som täcker två ridskolor, men begränsad till blott ett begrepp i vår teori (window of entrepreneurship), finns i följande uppsats:: 'Window of Entrepreneurship – A comparative analysis of two riding schools’, Ett preliminärt utkast presenterades på den 17:e Nordiska Företagsekonomiska konferensen i Reykjavik 2003. Den omarbetades till vår Working Paper Serie. Därefter presenterades en ytterligare omarbetad version på 2nd International Conference, ‘An Enterprise Odyssey’, Zagreb June, 2004. Uppsatsen kommer att publiceras i The International Journal of Entrepreneurship & Small Business.Den första, men mycket omfattande bearbetningen av enkäten, genomförde Elin Smith och avrapporterade i sin magisteruppsats, ’Property Rights setting the frame for Corporate Governance and Corporate Entreprenurship’ (Hennes magisteruppsats fick priset för Bästa Magisteruppsats vid Högskolan Kristianstad 2004).Den 24 Oktober 2003 meddelade Riksbankens Jubileumsfond att projektet erhöll 765.000Kr för år 2004 och 780.000Kr för år 2005, vilket innebär en god förutsättning för att bedriva forskningen. Tidningar är emellertid ett område för sig. Så här beskrev vår lokaltidning (Kristianstadsbladet) nyheten att Riksbankens Jubileumsfond gett omfattande forskningsstöd till ett projekt om ridskolor.Vi har emellertid engagerat oss i den praktiska utvecklingen av ridnäringen i regionen genom en debattartikel i Kristianstadsbladet, och i något annorlunda form för att påminna politikerna skrev jag så här.Vår analys har fortsatt med att vi speciellt granskat ridskolechefens handlingsutrymme och inflytande i uppsatsen ’Dressaging the Riding School Manager: Corporate Entrepreneurship through Governance of Managers in Non-Profit Associations.’ Uppsatsen presenterades vid the 10th International Conference, Public and Private Partnership, Faro, Juli, 2004, och finns i något modiferad version tillgänglig som Working Paper.I ett annat working paper ‘Strategy/Structure and organisational development in riding schools – A model relating corporate governance and corporate entrepreneurship in the frame of property rights’, analyserar vi sambandet mellan organisationens strategi, dess struktur och dess utvecklingsförmåga. Uppsatsen presentedes på 20th EGOS Colloquium, Ljubljana, Juli, 2004, och finns tillgängligt som Working Paper.I ett paper fokuserade Elin speciellt på gendervariabeln, det som populärt kallas kön. Papert presenterades delvis på på 3rd International Conference: Entrepreneurship and Macroeconomic Management’, University of Rijeka, Pula, Kroatien, 28-30th April. Det finns i nuvarande form som ett working paper med titeln: The Maintenance of Entrepreneurial Activities – A Gender Perspective’.I ett paper försöker jag på ett generellt plan granska de olika funktionella orienteringar som organisationers styrelser kan anta: ’The boards functional emphasis: A contingency approach’. Med det som grund analyserade vi speciellt en styrelsefunktion i ett paper, som har presenterats på EIASM 5th Workshop on the Challenges of Managing the 3rd Sector, Queens University, Belfast, 6-7th September. Dess titel är: ‘Conflict resolution as a board’s functional emphasis: Empirical evidence in a non-for profit riding schools’.

Jag har försökt utveckla en idé från ett tidigare projekt om kommunala bolags företagsstyrning och delvis applicerat det på en ridskola, och på en företagsgrupp. Försöket är att göra företagsstyrning till ett praktisk begrepp osm kan påvisa hur företagsstyrningsmekanismerna kan användas praktiskt. Praxis-papert finns här.

Ett mer spekulativt paper, dock baserat på tre korta fallstudier, handlar om vad som kan ge effektiva samarbeten mellan privata ridskolor, kommunen och ryttarföreningar. Det presenteras på 2006 års konferens om public private partnerskap i Riga. Det finns här. och OH för presentation.

Slutligen har vi försökt popularisera våra resultat och intryck genom en insändare i facktidskriften 'Ridsport' (2005, nr 20, s. 55). Texten finns här.